ReadyPlanet.com
dot
ร่วมแบ่งปันหน้านี้ผ่าน facebook
Fan Page
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Center
dot


อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตรวจสอบวันเดินทาง
ปลั๊กทั่วโลก
การท่าอากาศยาน


Australia Visa
การยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย
เนื่องจากทางสถานฑูตออสเตรเลียได้เปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
โดยใช้ระบบ Biometric ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 11-15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว/ เยี่ยมเยือน (รับรองค่าใช้จ่ายเอง)
1.  หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  1.1   ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบเล่มเก่ามาด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผลวีซ่า
 1.2  ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางเล่มแรกและยังไม่มีการเดินทางมาก่อน โปรดทำจดหมายชี้แจง
2.  รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
  1.1    รูปถ่ายด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือสีฟ้าเท่านั้น
  1.2    ต้องถ่ายรูปที่สตูดิโอเท่านั้น (ไม่ใช้รูปสแกน หรือ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์)
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
  4.1  ในกรณีที่แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
  4.2     ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณะบัตรมาด้วย (ถ้ามี)
5.  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6.   ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
7.   ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8. ในกรณีเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่น
ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์
9.   หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง   6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น (โดยปกติควรจะมียอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า70,000 บาทขึ้นไป)
  9.1 ในการยื่นวีซ่าโดยแนบสมุดบัญชีตัวจริง ทางสถานทูตจะใช้เวลาทำการพิจารณาประมาณ 10-15 วัน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการใช้สมุดบัญชี เพื่อมาทำธุรกรรมต่าง ๆ ต่างนั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถขอคืนจากสถานทูตได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอให้ทางลูกค้า ขอ Bank Statement (คือรายการเดินสะพัดของบัญชีโดย update จากปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน)  จากทางธนาคาร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200-300 บาท แล้วแต่ค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการทำ 2-3 วัน
  9.2    กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น
  9.3    สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
10. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน11. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  10.1 ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา (คนใดคนหนึ่งเดินทาง) จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา (ผู้ที่ไม่ได้เดินทาง) โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น
(ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)
  10.2      ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา และ มารดา (ทั้งสองท่านไม่เดินทาง)  จะต้องมีหนังสือยินยอม   จากบิดาและมารดา โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น
(ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)
  10.3      ในกรณีหากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
11.หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่า  จะถึงกำหนดวันออกวีซ่า
12.กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

หมายเหตุ  โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากทางสถานทูตอาจมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวีซ่า

สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตจะมีใบตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทำการตรวจสุขภาพได้หลังจากได้ทำการยื่นวีซ่าแล้ว ส่วนผลตรวจขึ้นอยู่กับการแพทย์ ทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลเท่าไป
ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าของลูกค้า อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
- ขอเก็บเอกสารล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง (เอกสารในการขอยื่นวีซ่า) และทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าให้เลย
-หลังจากนั้นทางสถานทูตจะโทรมาแจ้ง หรือ แฟ็กซ์ใบตรวจสุขภาพมาให้ทางบริษัทฯ และเราจะแจ้งให้ทางลูกค้าไปดำเนินการตรวจสุขภาพตามรายการที่ทางโรงพยาบาลมี Contact กับทางสถานทูต (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดวันในการขอรับใบตรวจจากทางสถานทูตเลย ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ลูกค้า หากทราบล่วงหน้า ควรรีบดำเนินการยื่นวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน)
-รายชื่อโรงพยาบาลที่มี Contact กับทางสถานฑูตออสเตรเลีย
-หลังจากลูกค้าตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจ ไปยังสถานทูตโดยตรงเพื่อพิจารณาผลวีซ่า โดยทางโรงพยาบาลจะไม่แจ้งผลตรวจและวันที่ออกผลการตรวจกับทางบริษัทฯ 
- รอรับผลวีซ่า
หมายเหตุ  ในการออกวีซ่าสำหรับผู้มีอายุ มากกว่า 75 ปี จะขึ้นสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาผลของวีซ่า มิใช่ของบริษัทฯ
ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
 

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
Anyways Travel Co.,Ltd. 59/115 Moo 16 Ban Klang Muang Srinakarin Rd, Bangkaew Bangpee Samutprakan 10540
Tel (662)076 4747   www.anywaystravel.com email : anywaystravel@gmail.com

หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l อัลบั้มรูป l Webbord l ชำระค่าบริการ l ติดต่อเรา