ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ร่วมแบ่งปันหน้านี้ผ่าน facebook
Fan Page
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Rimtalay Resort
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี


อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตรวจสอบวันเดินทาง
ปลั๊กทั่วโลก
การท่าอากาศยาน


วีซ่าไต้หวัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
    - ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
    - หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่าย
    - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
   
- (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3. หลักฐานการเงิน
    - สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     - หรือหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE)โดยไม่ระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน
4.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
     - กรณีเป็นพนักงาน  :  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน
     - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
     - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)  :  หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
     - กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
     - กรณีสมรสแล้ว
สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
     - กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน

หมายเหตุ สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์, ยุโรป, ประเทศในกลุ่มเชงเกน, อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ยังไม่หมดการอายุการใช้งาน

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
Anyways Travel Co.,Ltd. 59/115 Moo 16 Ban Klang Muang Srinakarin Rd, Bangkaew Bangpee Samutprakan 10540
Tel (662)349 4186-7 Fax (662)758 8545  www.anywaystravel.com email : anywaystravel@hotmail.com

หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l อัลบั้มรูป l Webbord l ชำระค่าบริการ l ติดต่อเรา