OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N

OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N
ราคา: 27,900 บาท
รหัสสินค้า: OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N
สถานะสินค้า:
OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 27,900.-

กำหนดการเดินทาง 2561

เดือนสิงหาคม
วันที่ 1-5/ 3-7/ 17-21/ 22-26/ 24-28/ 29 ส.ค. - 2 ก.ย.
เดือนกันยายน
วันที่ 5-9/ 7-11/ 12-16/ 14-18/ 19-23/ 21-25
เดือนตุลาคม
วันที่ 5-9/ 6-10

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

DAY 2
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

DAY 3
เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ

DAY 4
ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ

DAY 5
สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง