CHII & SAVE TOKYO FUJI 4D3N

CHII & SAVE TOKYO FUJI 4D3N
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: CHII & SAVE TOKYO FUJI 4D3N
สถานะสินค้า:
CHII & SAVE TOKYO FUJI 4D3N
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 19,888.-


กำหนดการเดินทาง 2561
เดือนกรกฎาคม
วันที่ 5-8/ 12-15/ 19-22/ 27-30
เดือนสิงหาคม
วันที่ 16-19/ 23-26/ 30 ส.ค. - 2 ก.ย.
เดือนกันยายน
วันที่ 6-9/ 13-16/ 20-23/ 27-30
เดือนตุลาคม
วันที่ 5-8/ 6-9/ 16-19/ 19-22/ 20-23/ 24-27

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn 
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น

DAY 2
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ

DAY 3
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)

DAY 4
วัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง