UNIQUE EAST EUROPE 9D6N

UNIQUE EAST EUROPE 9D6N
ราคา: 61,888 บาท
รหัสสินค้า: UNIQUE EAST EUROPE 9D6N
สถานะสินค้า:
UNIQUE EAST EUROPE 9D6N
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 61,888 บาท


กำหนดการเดินทาง 2561
วันที่ 11-19 ส.ค.
วันที่ 22-30 ก.ย.
วันที่ 20-28 ต.ค.
วันที่ 10-18 พ.ย.
วันที่ 2-10 ธ.ค
วันที่ 25 ธ.ค. - 2 ม.ค.

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

DAY 2
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า 
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์

DAY 3
เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย

DAY 4
เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง 
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้าดานูบ

DAY 5
เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก 
โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์

DAY 6
เมืองเวียนนา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

DAY 7
เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิก
ศาลสว่าการเมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมือง - พระราชวังนึมเฟนบูร์ก

DAY 8
ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

DAY 9
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง