TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว 5D3N

TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว  5D3N
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว 5D3N
สถานะสินค้า:
TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว  5D3N
โดยสายการบิน AIRASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

DAY 2
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

DAY 3
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

DAY 4
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

DAY 5
สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง